Viết Chương Trình Nhập Vào N Số Nguyên Tìm Số Lớn Nhất Số Nhỏ Nhất Pascal

I. Các bài bác tập viết lịch trình tra cứu quý giá nhỏ tuổi độc nhất vô nhị, cực hiếm lớn nhất.

Bạn đang xem: Viết chương trình nhập vào n số nguyên tìm số lớn nhất số nhỏ nhất pascal

1. Viết chương trình tìm kiếm giá trị nhỏ tuổi độc nhất vô nhị trong 4 số a, b, c, d (a, b, c, được nhập từ bỏ bàn phím).

*
Viết công tác pascal kiếm tìm số lớn nhất với bé dại nhất" width="594">

2. Viết lịch trình tìm giá trị lớn nhất vào 4 số a, b, c, d (a, b, c, được nhập tự bàn phím).

*
Viết lịch trình pascal kiếm tìm số lớn số 1 với nhỏ dại độc nhất vô nhị (hình họa 2)" width="600">

3. Viết chương trình kiếm tìm quý hiếm lớn nhất, nhỏ tuổi tuyệt nhất trong 4 số a, b, c, d.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Program Max_Min;

Uses crt;

Var a,b,c,d:integer;

max,min:integer;

Begin

clrscr;

write("nhap so thu nhat :"); readln(a);

max:=a; min:=a;

write("nhap so thu nhị :"); readln(b);

ifmaxb thenmin:=b;

write("nhap so thu tía :"); readln(c);

ifmaxc then min:=c;

write("nhap so thu tu :"); readln(d);

ifmaxd then min:=d;

writeln("So lon nhat la :",max);

writeln("So nho nhat la :",min);

readln;

End.

Xem thêm: Hướng Dẫn Setting Pubg Mobile, Cách Chỉnh Setting Pubg Mobile Pro

4. Viết chương trình nhập vào một trong những hàng số nguyên gồm n phần tử. In ra màn hình hiển thị thành phần nhỏ tốt nhất, bộ phận lớn số 1 và quý hiếm trung bình của list ra màn hình

*
Viết lịch trình pascal tìm kiếm số lớn nhất với nhỏ dại độc nhất vô nhị (hình ảnh 3)" width="597">

II. Các dạng câu lệnh vào lịch trình Pascal 


1. Câu lệnh if…then…

Nếu thì

If then

Nếu điều kiện true thì biểu thức sẽ tiến hành thực hiện, còn giả dụ điều kiện false thì biểu thức sẽ không được thực hiện.

Câu lệnh if… then…. được dùng trong trường đúng theo để đối chiếu những phnghiền toán hoặc những phnghiền tân oán gồm điều kiện.

Ví dụ: So sánh nhị số a, b

Nếu a>b thì in số a ra màn hình 

If a>0 then writeln (‘a la so lon hon’);

2. Câu lệnh for…do…

Câu lệnh for…do…. tức là lặp với mốc giới hạn biết trước, nếu như ta hiểu rằng chu kỳ tái diễn của một hàng số, một tổng,… thì ta đang áp dụng for…do….

For := khổng lồ vị

Trong đó: 

Biến tất cả vẻ bên ngoài số nguim integerGiá trị cuối buộc phải lớn hơn cực hiếm đầu và là hình dáng số nguyên.Câu lệnh hoàn toàn có thể là câu lệnh đơn (một lệnh) tốt lệnh ghép (các lệnh)

Ví dụ: Tính tổng từ là một cho tới 10 bằng Pascal

*
Viết lịch trình pascal tìm số lớn số 1 với nhỏ dại độc nhất (hình ảnh 4)" width="468">

3. Câu lệnh while…do…

Câu lệnh while… do… tức là lặp cùng với mốc giới hạn chưa chắc chắn trước cùng phụ thuộc vào trong 1 ĐK cụ thể và chỉ còn tạm dừng khi điều kiện đó không đúng.

Trong Pascal câu lệnh lặp với chu kỳ chưa biết trước là: 

while vày ;

Ví dụ: Tính S là tổng những số tự nhiên và thoải mái thế nào cho số S nhỏ nhất để S > 1000

*
Viết chương trình pascal tra cứu số lớn nhất và nhỏ duy nhất (hình họa 5)" width="401">

III. Những cấu trúc trong chương trình pascal lớp 11

1. Cấu trúc rẽ nhánh

Cấu trúc rẽ nhánh bao gồm dạng: 

- Dạng thiếu: If then (đã được học tập sinh sống lớp 8)

- Dạng đủ If then else

Tại dạng đầy đủ câu lệnh được gọi như sau: Nếu đúng thì được thực hiện, ngược lại thì được tiến hành.

Ví dụ: Nếu x := to vị ;

Ví dụ: 

For i:=1 to lớn 5 bởi writeln(‘i= ’,i);

Ta được tác dụng nlỗi sau: 

*
Viết chương trình pascal kiếm tìm số lớn nhất và bé dại nhất (hình họa 6)" width="267">

- Dạng lặp lùi