Set

Set

Set là container lưu các thành phần tuyệt nhất tuân thủ theo đúng 1 đồ vật tự đặc biệt quan trọng. Giá trị của mỗi phần tử luôn là hằng số, (cần thiết modify được), chỉ rất có thể insert hoặc remove sầu thành phần ngoài container phối.

Member function

(constructor)Hàm sinh sản set
(destructor)Hàm bỏ set
operator=Toán thù tử gán

Iterators

beginTrả về iterator trỏ tới phần tử đầu
endTrả về iterator trỏ cho tới phần tử cuối
rbeginTrả về reverse iterator tới phần tử đầu
rendTrả về reverse iterator cho tới phần tử cuối
cbegin (C++ 11)Trả về const_iterator cho tới phần tử đầu
cend (C++ 11)Trả về const_iterator cho tới phần tử cuối
crbegin (C++ 11)Trả về const_reverse_iterator to lớn reverse beginning
crkết thúc (C++ 11)Trả về const_reverse_iterator to lớn reverse end

Capacity

emptyKiểm tra mix rỗng tuyệt không
sizeTrả về kích thước của set
max_sizeTrả về size mà phối hoàn toàn có thể lưu lại được

Modifiers

insertCyếu phần tử
eraseXóa phần tử
swapSwap câu chữ của 2 mix với nhau
clearXóa nội dung
emplace (C++ 11)Khởi tạo với ckém phần tử
emplace_hint (C++ 11)Khởi chế tác cùng ckém phần tử với gợi ý

Observers

key_compTrả về đối tượng người sử dụng so sánh
value_compTrả về đối tượng người tiêu dùng so sánh

Operations

find Lấy iterator tới phần tử
count Đếm con số phần tử
lower_bound Trả về iterator trỏ cho tới cận dưới
upper_bound Trả về iterator trỏ tới cận trên
equal_range Lấy range của các bộ phận tương đương nhau

Allocator

get_allocatorGet allocator

Ví dụ: Minc họa những function của set

#include #include using namespace std;void printset(set words);int main(){ std::phối myints; std::set::iterator it; cout words){ set::iterator i; cout Kết quả:


Chuyên mục: Chia sẻ