Kiểu dữ liệu money trong sql

Ý kiến phản hồi sẽ tiến hành gửi đến tochuchoinghi.net: Bằng cách dấn nút gửi, chủ ý phản hồi của các bạn sẽ được áp dụng nhằm cải thiện những thành phầm cùng các dịch vụ của tochuchoinghi.net. Chính sách về quyền riêng biệt bốn.

You watching: Kiểu dữ liệu money trong sql


Trong nội dung bài viết này

Applies to:

*
SQL Server (all supported versions)
*
Azure SQL Database
*
Azure Squốc lộ Managed Instance
*
Azure Synapse Analytics
*
Analytics Platsize System (PDW)

Data types that represent monetary or currency values.

Remarks

Data typeRangeStorage
money-922,337,203,685,477.5808 khổng lồ 922,337,203,685,477.5807 (-922,337,203,685,477.58to lớn 922,337,203,685,477.58 for Informatica. Informatica only supports two decimals, not four.)8 bytes
smallmoney- 214,748.3648 lớn 214,748.36474 bytes

The money & smallmoney data types are accurate khổng lồ a ten-thousandth of the monetary units that they represent. For Informatica, the money and smallmoney data types are accurate to lớn a one-hundredth of the monetary units that they represent.

Use a period khổng lồ separate partial monetary units, like cents, from whole monetary units. For example, 2.15 specifies 2 dollars & 15 cents.

These data types can use any one of the following currency symbols.

See more: Cách Xem Dung Lượng Card Màn Hình Của Máy Tính Có Bao Nhiêu Mb

*

Currency or monetary data does not need to be enclosed in single quotation marks ( " ). It is important khổng lồ rethành viên that while you can specify monetary values preceded by a currency symbol, Squốc lộ Server does not store any currency information associated with the symbol, it only stores the numeric value.

Converting money data

When you convert khổng lồ money from integer data types, units are assumed lớn be in monetary units. For example, the integer value of 4 is converted lớn the money equivalent of 4 monetary units.

The following example converts smallmoney and money values to varchar & decimal data types, respectively.

See more: Các Cách Cố Định Hình Ảnh Trong Word, Group Trong Word, Nhóm Khối Hình Ảnh Trong Word

DECLARE
mymoney_sm SMALLMONEY = 3148.29,
mymoney MONEY = 3148.29; SELECT CAST(
mymoney_sm AS VARCHAR) AS "SM_MONEY varchar", CAST(
mymoney AS DECIMAL) AS "MONEY DECIMAL"; Here is the result phối.

SM_MONEY VARCHAR MONEY DECIMAL ------------------------------ ---------------------- 3148.29 3148 (1 row(s) affected)

See also

ALTER TABLE (Transact-SQL)CAST & CONVERT (Transact-SQL)CREATE TABLE (Transact-SQL)Data Types (Transact-SQL)DECLARE
local_variable (Transact-SQL)SET
local_variable (Transact-SQL)sys.types (Transact-SQL)