Khi độc giả xuyên qua thành nữ phụ

Do mình đã phát âm kết thúc truyện này với bị nó tạo nên ức chế, vả lại sở hữu mấy diễn biến bản thân không đam mê đề nghị tạm thời drop, ví như bản thân gồm hứng đã quay lại edit tiếp.