Kết nối cơ sở dữ liệu trong java với mysql

Để liên kết Java với MySQL bởi JDBC, đưa sử bạn đang chế tác bảng vào MySQL, bạn phải tuân theo 4 bước sau:

Add thư viện JDBC Driver mysql-connector-java-x.y.zz-bin.jar vào project. Call cách thức Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver"). Gọi cách tiến hành DriverManager.getConnection() để liên kết mang đến cơ sở dữ liệu MySQL.

Chi huyết về bài toán kết nối áp dụng Java cùng với đại lý dữ liệu MySquốc lộ bởi JDBC được thể hiển vào ví dụ sau đây.
You watching: Kết nối cơ sở dữ liệu trong java với mysql

lấy ví dụ như về kết nối Java cùng với MySquốc lộ

Tạo bảng "student" trong cửa hàng dữ liệu mang tên "testdb" trong MySQL cùng với câu lệnh nhỏng sau:


CREATE TABLE student ( id INT NOT NULL, name VARCHAR (32) NOT NULL, address VARCHAR (32) NOT NULL, PRIMARY KEY (id));

INSERT INTO student(id, name, address) VALUES (1, "Công", "Hanoi");INSERT INTO student(id, name, address) VALUES (2, "Dung", "Vinhphuc");INSERT INTO student(id, name, address) VALUES (3, "Ngôn", "Danang");INSERT INTO student(id, name, address) VALUES (4, "Hạnh", "Hanoi")
Sau Khi tiến hành những câu lệnh bên trên bọn họ dành được tài liệu như sau:

*

Tạo chương trình nhằm kết nối cùng hiển thị tài liệu của bảng "student" ra màn hình hiển thị nhỏng sau:

File: ConnectMysqlExample.java


package vn.tochuchoinghi.net.jdbc;import java.sql.Connection;import java.sql.DriverManager;import java.sql.ResultSet;import java.sql.Statement;public class ConnectMysqlExample private static String DB_URL = "jdbc:mysql://localhost:3306/testdb"; private static String USER_NAME = "root"; private static String PASSWORD = "1234567890"; /** * main * *


See more: 6 Tính Năng Thú Vị Của Google Earth, Trong Đó Tính Năng Mới Nhất Khiến Chúng Ta Sững Sờ Trước Sự Thay Đổi Của Trái Đất Trong 36 Năm Qua

param args */ public static void main(String args<>) try // connnect to database "testdb" Connection conn = getConnection(DB_URL, USER_NAME, PASSWORD); // crate statement Statement stmt = conn.createStatement(); // get data from table "student" ResultSet rs = stmt.executeQuery("select * from student"); // show data while (rs.next()) System.out.println(rs.getInt(1) + " " + rs.getString(2) + " " + rs.getString(3)); // cchiến bại connection conn.close(); catch (Exception ex) ex.printStackTrace(); /** * create connection * *
return connection */ public static Connection getConnection(String dbURL, String userName, String password) Connection conn = null; try Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver"); conn = DriverManager.getConnection(dbURL, userName, password); System.out.println("connect successfully!"); catch (Exception ex) System.out.println("connect failure!"); ex.printStackTrace(); return conn;
Recent Updates Sử dụng Javascript trong HTMLToán thù tử dấu 2 chấm (::) vào Java 8Lambda Expression - Biểu thức Lambdomain authority trong java 8các bài luyện tập Java - Sắp xếp nkhô giòn (Quiông chồng Sort) vào Javanhững bài tập Java - Sắp xếp ckém (Insertion Sort) vào JavaNhững bài tập Java - Sắp xếp nổi bong bóng (Bubble Sort) trong Javacác bài luyện tập cai quản sinch viên trong JavaHashSet trong javaHashMap trong javaLớp WindowAdapter trong Java SwingLớp MouseMotionAdapter vào Java SwingLớp MouseAdapter trong Java Swing

201 câu hỏi phỏng vấn java 25 câu hỏi phỏng vấn servlet 75 thắc mắc chất vấn jsp 52 thắc mắc phỏng vấn Hibernate 70 câu hỏi chất vấn Spring 57 thắc mắc chất vấn SQL
See more: 1️⃣"Full Soft" Link Download Ghost Windows 8, Ghost Windows 8

Hệ thống bài học bên trên tochuchoinghi.net bao gồm những bài xích triết lý với thực hành về các công nghệ java cùng technology website. Các bài xích triết lý trên khối hệ thống tochuchoinghi.net được tìm hiểu thêm cùng tổng thích hợp từ những trang http://javatpoint.com, http://www.tutorialspoint.com, http://docs.oracle.com/en …Chuyên mục: Chia sẻ