Csdl quản lý bán hàng

Short URL: https://tochuchoinghi.net/1776Yêu cầu.1.Thiết kế bảng hàng hóa gồm các column sau- id giao diện số ngulặng, khóa chủ yếu, tự tăng- thương hiệu phương diện hàng- đơn vị sản xuất- nguồn gốc xuất xứ (đất nước hình chữ S, nhật bản, ...)- giá nhập- giá bán- ngày phân phối : hình trạng tài liệu date

->Thực hiện cnhát them 10 bạn dạng ghi vào bảng2. Thiết kế bảng bán hàng tất cả các column sau- id deals vẻ bên ngoài số nguyên, khóa chính, tự tăng- id_hanghoa khóa ngoai liên kết vs khóa id của bang sản phẩm hóa- chú thich : dùng đánh dấu cho mỗi đơn hàng- ngày phân phối : giao diện date- số lượng

->Thực hiện tại nhập 10 phiên bản ghi đến bảng này

3. Thực hiện nay liệt kê tất cả các đơn hàng đã có được buôn bán ra4. Liệt kê các giao dịch được xuất kho có xuất xứ Việt Nam5. Thống kê tổng giá bán được mang lại từng sản phẩm.

You watching: Csdl quản lý bán hàng


Theo dõi update ngôn từ học tập bên trên Youtube và Facebook


Thông Tin Liên Hệ

Doanh Nghiệp Cổ Phần Công nghệ ZicZac VN.

See more: Cửa Kính Cường Lực Có Chống Trộm Được Không ? Giải Đáp Thắc Mắc A

Thiết kế webiste chuyên nghiệp Thiết kế ứng dụng quản trị Thiết kế áp dụng Android Thiết kế ứng dụng IOS Thiết kế Web App Hỗ trợ Digital Marketing Hỗ trợ lăng xê Google Ads Hỗ trợ PR Facebook Ads Hỗ trợ SEO Website


C2002LSQL ServerT2008AC2009IToday_C2009IC2010GC2010LGuideline_C2010LQuản lý vật bốn bảng SQLSQL làm chủ đơn vị hàngDatabase thống trị bán hàngnhững bài tập cơ sở tài liệu làm chủ cung cấp hàngnhững bài tập Squốc lộ cai quản khách sạn bao gồm lời giảiBài tập SQL Server thống trị bán hàng đọcbài tập SQL làm chủ đồ tưbài tập Squốc lộ quản lý nhân viên
Bình luận

Phản Hồi Bởi:

(1) Nguyễn Hữu Hiếu (2) Trần Vnạp năng lượng Lâm (3) Đỗ Minh Quân (4) hainguyen (5) vuong huu phu (6) Trần Thị Khánh Huyền (7) Đỗ Mạc Nam (8) nguyễn Sử (9) Nguim Phấn Đông (10) Do Trung Duc (11) Đức Sơn (12) Nguyễn Xuân Mai (13) Triệu Vnạp năng lượng Lăng (14) Vũ Đình Khôi (15) Đặng Trần Nhật Minc (16) Nguyễn Đinh Tiến Đạt (17) Nguyễn đình quân (18) Vũ Trung Kiên (19) Trinc Huy Hung (20) nguyen hoang viet (21) Nguyễn Hùng Phương thơm (22) Đào Mạnh Dũng (23) Vũ Ngọc Văn (24) Hoàng Thái Sơn

Chia sẻ từ bỏ lớp học


*

Hoàng Thái Sơn


Create database QuanLyBanHang

go

use QuanLyBanHang

go

Create table Product (

id int primary key identity (1,1),

name nvarchar(50),

producer nvarchar(50),

made_in nvarchar(30),

price_in int,

price_out int,

day_released date

)

go

Create table Sell (

id int primary key identity(1,1),

id_sản phẩm int,

note text,

day_sell date,

quantity int,

FOREIGN KEY (id_product) references Product(id)

)

go

insert inkhổng lồ Product(name, producer, made_in, price_in, price_out, day_released)

values

go

insert into Sell (id_hàng hóa, note, day_sell, quantity)

values

go

select * from Product

select * from Sell

create view view_sold_product

as

select sell.id "Prodcut code", Product.name, Product.made_in, sell.day_sell, sell.quantity

from Sell, Product

where sell.id_product = Product.id

select * from view_sold_product

create proc proc_view_sold_product


origin nvarchar(20)

as begin

select sell.id "Prodcut code", Product.name, Product.made_in, sell.day_sell, sell.quantity

from Sell, Product

where Sell.id_product=Product.id and

Product.made_in =
origin

end

exec proc_view_sold_sản phẩm vn

select Product.name, SUM(Product.price_out * Sell.quantity) "Total_price"

from Sell left join Product on Sell.id_product = Product.id

group by Product.name

create proc proc_sum_price_product


mat_hang nvarchar(20),


total int output

as begin

select
total = SUM(Product.price_out * Sell.quantity)

from Product, Sell

where Sell.id_product = Product.id

& Product.name =
mat_hang

group by Product.name, Product.price_out

end

drop proc proc_sum_price_product

declare
count int

exec proc_sum_price_product "tu lanh",
total =
count output

print N"Tong gia tri: " + CONVERT(nvarchar(20),
count)

create proc proc_view_sum


product_ nvarchar(10),


tong int output

as begin

select
tong = SUM(Product.price_out * Sell.quantity)

from Product, Sell

where Product.id = Sell.id_product

and Product.name =
product_

group by Product.name, Product.price_out

end

declare
count int

exec proc_view_sum "noi com",
tong =
count output

print N"Tong gia tri: " + CONVERT(NVARCHAR(10),
count)


*

*

create database banHang

use banHang

create table tác phẩm (

id int primary key identity (1,1),

name nvarchar(30),

make_by nvarchar(30),

make_in nvarchar(20),

price_in money,

price_out money,

day_create date

)

create table sell (

id int primary key identity (1,1),

id_cửa nhà int,

note nvarchar(300),

day_sell date,

soLuong int,

FOREIGN KEY (id_item) REFERENCES công trình (id)

)

insert inkhổng lồ thành công (name,make_by,make_in,price_in,price_out,day_create)

values

select * from item

id int primary key identity (1,1),

id_vật phẩm int,

note nvarchar(300),

day_sell date,

soLuong int,

insert inlớn sell (id_chiến thắng,note,day_sell,soLuong)

values

select * from item

--cau 3

select * from sell

-- cau 4

select * from sell,item

where sell.id_item=chiến thắng.id_item

and thành tích.make_in="vn"

--cau 5

select thành tựu.name, sum(tòa tháp.price_out * sell.soLuong) "Tong"

from sell left join tác phẩm on sell.id_thành công = tác phẩm.id_item

group by item.name


*

*

create table BangHangHoa (

id int primary key identity(1,1),

ten_mat_hang nvarchar(50),

nha_san_xuat nvarchar(50),

xuat_xu nvarchar(30),

gia_nhap int,

gia_ban int,

check (gia_nhap>0),

kiểm tra (gia_ban>0),

ngay_san_xuat date

)

insert into BangHangHoa(ten_mat_hang, nha_san_xuat, xuat_xu, gia_nhap, gia_ban, ngay_san_xuat)

values

select * from BangHangHoa

alter table BangHangHoa

alter row

create table BangBanHang(

id int primary key identity(1,1),

id_hang_hoa int references dbo.BangHangHoa(id),

chu_thich nvarchar(200),

ngay_ban date,

so_luong int,

kiểm tra (so_luong>0)

)

insert into BangBanHang(id_hang_hoa, chu_thich, ngay_ban, so_luong)

values

(4, "none", "2021-2-2", 100),

(5, "none", "2021-2-3", 50),

(1, "none", "2021-2-4", 1000),

(1, "none", "2021-2-5", 500),

(3, "none", "2021-2-6", 150),

(8, "none", "2021-2-7", 100),

(1, "none", "2021-2-8", 1000),

(2, "none", "2021-2-9", 1000),

select * from BangBanHang

select BangHangHoa.ten_mat_hang, BangHangHoa.nha_san_xuat, BangHangHoa.xuat_xu, BangBanHang.chu_thich, BangBanHang.ngay_ban, BangBanHang.so_luong from BangBanHang, BangHangHoa where BangBanHang.id_hang_hoa = BangHangHoa.id

select BangHangHoa.ten_mat_hang, BangHangHoa.nha_san_xuat, BangHangHoa.xuat_xu, BangBanHang.chu_thich, BangBanHang.ngay_ban, BangBanHang.so_luong from BangBanHang, BangHangHoa where BangBanHang.id_hang_hoa = BangHangHoa.id & BangHangHoa.xuat_xu = "Viet Nam"

select sum(BangBanHang.so_luong) "Tong so luong ban", BangHangHoa.ten_mat_hang, BangBanHang.id_hang_hoa inkhổng lồ Thong_ke

from BangHangHoa inner join BangBanHang on BangBanHang.id_hang_hoa=BangHangHoa.id

group by BangHangHoa.ten_mat_hang, BangBanHang.id_hang_hoa

select Thong_ke.

See more: Đổi Thanh Công Cụ Xuống Dưới Màn Hình, Cách Chuyển Thanh Công Cụ Xuống Dưới Màn Hình

, BangHangHoa.ten_mat_hang, BangHangHoa.gia_ban, (BangHangHoa.gia_ban*Thong_ke.) "Tong gia ban" from Thong_ke inner join BangHangHoa on Thong_ke.ten_mat_hang=BangHangHoa.ten_mat_hang


Chuyên mục: Chia sẻ