Bộ câu hỏi rung chuông vàng tiếng anh lớp 5

-

Rung chuông đá quý giờ đồng hồ Anh lớp 5 bao gồm đáp án

Sở 30 thắc mắc tiếng Anh luyện thi Rung chuông tiến thưởng lớp 5 bao gồm đáp án góp các em học sinh lớp 5 rèn luyện đầy đủ kĩ năng làm cho các dạng thắc mắc chắc chắn lộ diện vào cuộc thi Rung chuông kim cương năm 20trăng tròn.1. In the English alphabet, after "T" is ........A. UB. WC. VD. Y2. How many months are there in a year ?A. Thirteen months.B. Twelve sầu months.C. Twenty months.D. Eleven months.3. In the English alphabet, before "L" is ........A. OB. PC. JD. K4. Nam’s birthday is the fifth day of this month. When is his birthday?A: 5/11B: 3/10C: 15/3D: 13/55. The day after Monday is___.6. What___ is your bag?- Red.A: groupB: colourC: it7. There are twelve sầu ___in a year và seven day in a week.

Bạn đang xem: Bộ câu hỏi rung chuông vàng tiếng anh lớp 5

8. The capital of Vietphái nam is___A: Ha NoiB: LondonC: BangkokD: Hue9. My name_________ Mai.A. areB. isC. am10. How old are you? – …..A. I’m fine, thank you.B. I’m five years old.C. I’m five thirsty.11. What would you lượt thích khổng lồ vày in your free time?A. I’d like khổng lồ play football.B. I’d like playing football.C. I’d like plays football.12. We celebrate Teachers’ Day … a year, on 20 November.A. onceB. twiceC. three times13. A ….. looks after patients in hospital.A. teacherB. doctorC. farmer14. Ben Tre province is in the .... Viet NamA. northB. centralC. south15. The highest mountain in Vietnam giới is….A. PutalengB. Bach Moc Luong TuC. Fansipan16. Where did you go on holiday?A. I go khổng lồ Ha Long BayB. I went khổng lồ Ha Long Bay.C. I’m going to lớn Ha Long Bay17. Your mother gives you 51 bananas. You give sầu your brother 6 bananas. How many bananas do you have?18. I have a toothabít. - You should go to lớn the …
19. Tony wants to fly in space. He would lượt thích to work with other people in spaceship. What would he lượt thích to be in the future?20. This place has a lot of trees & plants. People can vì chưng exercise and children can play here.21. What would you lượt thích to …. in the future? - A teacher.22. The title of the story is The … and the Crow.23. __________ vì chưng you play tennis ?Twice a week.A. WhatB. How oftenC. How many24. Which word has the underlined part pronounced differently:A. teacherB. architectC. chickenD. watch25. Where were you last week?I ______________.A. am at workB. are at schoolC. was at the seasideD. were at home26. She’s from Moscow. She is _______.A. ChineseB. RussianC. VietnameseD. English27. Odd one out:A. ITB. EnglishC. SundayD. Geography28. -What ________ bởi vì you have today?-I have Maths, Vietnamese và PE.29.What’s your __________?It’s 68, Village Road.A. addressB. houseC. likeD. village30. Which word has the underlined part pronounced differently:A. hairB. hourC. heightD. houseĐÁPhường ÁN1 - A; 2 - B; 3 - D; 4 - A; 5 - Tuesday;6 - B; 7 - months; 8 - A; 9 - B; 10 - B;11 - A; 12 - A; 13 - B;14 - C; 15 - C;16 - B; 17 - 45/ Forty five; 18 - dentist; 19 - astronaut; 20 - park

Xem thêm: Tải Tất Cả Ảnh Từ Icloud Về Máy Tính Của Bạn Cực Nhanh Chóng

21 - be; 22 - Fox; 23 - B; 24 - B; 25 - C;26 - B; 27 - C; 28 - subjects; 29 - A; 30 - B;Trên đấy là Bộ thắc mắc Rung chuông quà lớp 5 bởi giờ Anh tất cả giải đáp. Mời bạn đọc xem thêm những tư liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 5 không giống như: Để học giỏi Tiếng Anh lớp 5, các bài tập luyện trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi học kỳ 2 lớp 5,... được update liên tục trên tochuchoinghi.net.
Bên cạnh team học tập tập: Tài liệu giờ Anh Tiểu học - khu vực hỗ trợ không ít tư liệu ôn tập giờ đồng hồ Anh miễn phí dành riêng cho học sinh tiểu học tập (7 - 11 tuổi), mời độc giả tsay đắm gia team Tài liệu ôn tập lớp 5 nhằm tham khảo cụ thể những tư liệu học hành lớp 5 các môn năm 2020 - 2021.
*
Câu hỏi cuộc thi Rung chuông tiến thưởng kăn năn 5 Bộ câu hỏi rung chuông vàng tiếng Anh lớp 3 Sở câu hỏi rung chuông kim cương giờ đồng hồ Anh lớp 4 Thi Rung Chuông Vàng