Bài tập viết chương trình pascal lớp 11

-

Câu 1: Viết công tác giải hệ 2 phương trình số 1, với a, b, c, d, e, f, là những hệ số thực nhtràn lên tự keyboard. Thông báo công dụng ra màn hình.

Bạn đang xem: Bài tập viết chương trình pascal lớp 11

Câu 2: Viết chương trình giải pmùi hương trình bậc hai: ax2 + bx + c = 0, với a, b, c là những hệ số thực nhtràn vào từ bàn phím.

Xem thêm: Tải Game Hungry Shark Hack, Tải Game Hungry Shark Evolution

Câu 3: Nhập vào một hàng n số ngẫu nhiên tự bàn phím. Tìm quý hiếm lớn số 1 với nhỏ tuổi nhất của hàng số đó. In tác dụng tìm được ra màn hình hiển thị cùng địa điểm của các cực hiếm max, min trong hàng số.

Câu 4: Viết công tác nhtràn vào ma trận thực Anxm . Sau kia kiếm tìm quý hiếm lớn số 1, giá trị bé dại tốt nhất của ma trận này. In ma trận cùng kết quả tìm kiếm được ra screen.

 


*
3 trang
*
minh_thuy
*
*
9009
*
18Download
Quý khách hàng đang xem tài liệu "Một số bài tập Pascal lớp 11", nhằm thiết lập tư liệu nơi bắt đầu về lắp thêm các bạn clichồng vào nút DOWNLOAD làm việc trên

Một số bài tập Pascal lớp 11Câu 1: Viết công tác giải hệ 2 pmùi hương trình bậc nhất, với a, b, c, d, e, f, là các hệ số thực nhập vào tự bàn phím. Thông báo kết quả ra màn hình hiển thị.Câu 2: Viết chương trình giải pmùi hương trình bậc hai: ax2 + bx + c = 0, với a, b, c là các thông số thực nhập vào từ keyboard.Câu 3: Nhập vào một trong những dãy n số ngẫu nhiên từ keyboard. Tìm quý hiếm lớn nhất với nhỏ dại duy nhất của hàng số kia. In hiệu quả kiếm được ra màn hình hiển thị thuộc địa điểm của những cực hiếm max, min trong dãy số.Câu 4: Viết công tác nhập vào ma trận thực Anxm . Sau kia tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ độc nhất vô nhị của ma trận này. In ma trận thuộc hiệu quả tìm kiếm được ra màn hình hiển thị.Hướng dẫn giải bài bác tập1. Giải hệ bậc nhất 2 ẩn:PHP:HE 2 PHUONG TRINH BAC NHATuses crt;var a,b,c,d,e,f,DD,Dx,Dy:real;BEGINclrscr;Writeln("Nhap he so a, b, c: "); readln(a,b,c);Writeln("Nhap he so d, e, f: "); readln(d,e,f);DD:=a*e-d*b;Dx:=c*e-f*b;Dy:=a*f-d*c;IF DD0 thenwriteln("HPT co nghiem duy nhat: x=",Dx/DD:5:2," va y=",Dy/DD:5:2);IF DD=0 thenBeginIF (Dx0) or (Dy0) then writeln("HPT vo nghiem :(");IF (Dx=0) and (Dy=0) then writeln("HPT vo so nghiem :))");End;readln;END.2. Giải PT bậc 2:PHP:Giai phuong trinh bac 2uses crt;var a,b,c,delta:real;BEGINclrscr;repeatwrite("Nhap a, b, c:"); readln(a,b,c);Until (a0) or (b0) or (c0);IF a=0 thenIF b0 then writeln("Phuong trinh co nghiem duy nhat: x= ",-c/b:6:3)else write("Phuong trinh vo nghiem!!!")ELSEBegin DELTA:=b*b-4*a*c;If delta=0 then write("Phuong trinh co nghiem kep: x=",-b/a:6:3);IF delta>0 thenbegin writeln("Phuong trinh co 2 nghiem phan biet: ");writeln("X1= ",(-b+sqrt(delta))/2/a:6:3);writeln("X2= ",(-b-sqrt(delta))/2/a:6:3);end;If deltamax then max:=a;IF amax then max:=a;IF a